Ruiqi Zhong
Ph.D. 2015 - 2017
Advisor: Ying Nian Wu