Jianyu Wang
Ph.D. 2013 - 2017
Advisor: Alan Yuille