Charles Edward Antoniak
Ph.D. 1963 - 1969
Advisor: Thomas Ferguson