Xianjie Chen
Ph.D. 2011 - 2016
Advisor: Alan Yuille