Yijing Shen
Ph.D. 2002 - 2008
Advisor: Ker-Chau Li