Yi (Jacky) Yi
Ph.D. 2010 - 2016
Advisor: Yingnian Wu