Ke-Hai Yuan
Ph.D. 1992 - 1995
Advisor: Robert Jennrich