Mingtian Zhao
Ph.D. 2007 - 2011
Advisor: Song-Chun Zhu