Wang-Ping Chen
Ph.D. 2005 - 2015
Advisor: Yingnian Wu